ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


1. หากท่านต้องการร้องเรียน – ร้องทุกข์ ในช่องที่มีเครื่องหมาย  * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน และการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานผลให้ท่านทราบต่อไป

2. หากท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน กรุณาเลือกหัวข้อ “ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส” ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยทางกรมฯจะไม่มีการแจ้งการตอบกลับผลการดำเนินการแต่อย่างใด

3. ต้องเป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกรมฯ โดยตรง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกรณีการเข้ารับการรักษา COVID-19 ใน โรงพยาบาลเอกชน

- พบความบกพร่องของมาตรฐานการรักษาพยาบาลของ สถานพยาบาลเอกชน

- พบความบกพร่องของมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

- พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการใช้บริการ  สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านนวดหรือสปา)

- ได้รับความเดือดร้อนจากค่ารักษาพยาบาลใน  สถานพยาบาลเอกชน ที่ไม่เป็นธรรม

- ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)ใน  สถานพยาบาลเอกชน

- พบการโฆษณา  สถานพยาบาลเอกชน หรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่โอ้อวด หลอกลวง เกินจริง หรือทำให้เข้าใจผิด ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาโดยวิธีใด

- พบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)

- พบการเปิดให้การรักษาของสถานพยาบาลเอกชนเถื่อน/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน เช่น ไม่มีใบอนุญาต

- พบการให้บริการของหมอเถื่อน/หมอนวดเถื่อน/บริการแอบแฝง

- พบการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ)

- พบการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อที่ 1 นั้น

จะยุติเรื่องทันที

5. เรื่องร้องเรียนที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องเรียนไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมที่ร้องเรียนแทน หรือไม่ได้รับมอบอำนาจ จากผู้เสียหายโดยตรง จะยุติเรื่องทันที

ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ