ร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ


1. ระบุวัน เดือน ปี ที่ร้องเรียน

2. ชื่อ และที่อยู่ของผู้กล่าวหา พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรองสำเนาถูกต้อง ลงวัน เดือน ปีที่รับรองโดยผู้กล่าวหาเอง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก หรือมีหลักฐานอื่นใดที่สามารถระบุได้ว่าผู้กล่าวหามีตัวตนชัดเจน

3. ชื่อ หรือตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด

4. ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด เช่น การใช้รถราชการ / การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร / การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ

5. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวัน เวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐาน หรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด

6. ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน เช่น ให้ดำเนินการทางวินัย ดำเนินการทางอาญาหรือทางละเมิด รวมทั้งหากเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวน อาจขอให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหาออกจากหน่วยงานให้ไปปฏิบัติราชการที่อื่น จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ

7. กรณีมีการร้องเรียนหลายคนให้ดำเนินการ

7.1 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนทุกคน

7.2 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว พร้อมวัน เดือน ปีที่รับรอง

8. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

ข้าพเจ้ายินยอมให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส